Search term zierend has 6 results
DE German EN English
zierend (a) [Verzierung] fancy (a) [Verzierung]
zierend (a) [Verzierung] decorative (a) [Verzierung]
zierend (a) [Verzierung] ornamental (a) [Verzierung]
zierend garnishing
zierend gracing
DE German EN English
zierend ornamentally