Search term wreck has 32 results
EN English DE German
wreck (n) Wrack (n) {n}
wreck niederreissen
wreck zu Schrott fahren
wreck abreissen
wreck kaputt machen
wreck Blechkiste
wreck (v) zuschanden (v)
wreck
 • wrecked
 • wreck
 • wreck
 • wrecked
 • wrecked
zunichtemachen
 • zunichtegemacht
 • machen zunichte
 • machst zunichte
 • machten zunichte
 • machtest zunichte
 • mach(e) zunichte
wreck
 • wrecked
 • wreck
 • wreck
 • wrecked
 • wrecked
versauen
 • versaut
 • versauen
 • versaust
 • versauten
 • versautest
 • versau(e)
wreck (v)
 • wrecked
 • wreck
 • wreck
 • wrecked
 • wrecked
abwracken (v)
 • abgewrackt
 • wrackst ab
 • wracken ab
 • wracktest ab
 • wrackten ab
 • wrack(e) ab
wreck
 • wrecked
 • wreck
 • wreck
 • wrecked
 • wrecked
zusammenschlagen
 • zusammengeschlagen
 • schlagen zusammen
 • schlägst zusammen
 • schlugen zusammen
 • schlugst zusammen
 • schlag(e) zusammen
wreck zugrunde richten
wreck
 • wrecked
 • wreck
 • wreck
 • wrecked
 • wrecked
zerrütten
 • zerrüttet
 • zerrütten
 • zerrüttest
 • zerrüttetest
 • zerrütteten
 • zerrütte
wreck (n) [vehicles] Klapperkiste (n) {f} [vehicles]
wreck (n) [person] Wrack (n) {n} [person]
wreck (n) [nautical] Wrack (n) {n} [nautical]
wreck (v)
 • wrecked
 • wreck
 • wreck
 • wrecked
 • wrecked
abbrechen (v)
 • abgebrochen
 • brichst ab
 • brechen ab
 • brachen ab
 • brachst ab
 • brich ab
wreck (v) [nautical] Schiffbruch erleiden (v) [nautical]
wreck (n) [nautical] Schiffbruch (n) {m} [nautical]
wreck Ruine {f}
wreck (v)
 • wrecked
 • wreck
 • wreck
 • wrecked
 • wrecked
vermasseln (v)
 • vermasselt
 • vermasselst
 • vermasseln
 • vermasselten
 • vermasseltest
 • vermassele
wreck (v) [destroy]
 • wrecked
 • wreck
 • wreck
 • wrecked
 • wrecked
verwüsten (v) [destroy]
 • verwüstet
 • verwüstest
 • verwüsten
 • verwüstetest
 • verwüsteten
 • verwüste
wreck
 • wrecked
 • wreck
 • wreck
 • wrecked
 • wrecked
niederreißen
 • niedergerissen
 • reißt nieder
 • reißen nieder
 • risst nieder
 • rissen nieder
 • reiß(e) nieder
wreck (v) [destroy]
 • wrecked
 • wreck
 • wreck
 • wrecked
 • wrecked
kaputtmachen (v) [destroy]
 • kaputtgemacht
 • machst kaputt
 • machen kaputt
 • machtest kaputt
 • machten kaputt
 • mach(e) kaputt
wreck (v) [destroy]
 • wrecked
 • wreck
 • wreck
 • wrecked
 • wrecked
destruieren (v) [destroy]
 • destruiert
 • destruieren
 • destruierst
 • destruiertest
 • destruierten
 • destruiere
wreck (v) [destroy]
 • wrecked
 • wreck
 • wreck
 • wrecked
 • wrecked
demolieren (v) [destroy]
 • demoliert
 • demolieren
 • demolierst
 • demoliertest
 • demolierten
 • demoliere
wreck (v) [destroy]
 • wrecked
 • wreck
 • wreck
 • wrecked
 • wrecked
zerstören (v) [destroy]
 • zerstört
 • zerstörst
 • zerstören
 • zerstörtest
 • zerstörten
 • zerstör(e)
wreck (v)
 • wrecked
 • wreck
 • wreck
 • wrecked
 • wrecked
zerstören (v)
 • zerstört
 • zerstörst
 • zerstören
 • zerstörtest
 • zerstörten
 • zerstör(e)
wreck
 • wrecked
 • wreck
 • wreck
 • wrecked
 • wrecked
zerschlagen
 • zerschlagen
 • zerschlägst
 • zerschlagen
 • zerschlugen
 • zerschlugst
 • zerschlag(e)
wreck (n v) [collision] Zusammenstoß (n v) {m} [collision]
wreck Unglück {n}
wreck
 • wrecked
 • wreck
 • wreck
 • wrecked
 • wrecked
abreißen
 • abgerissen
 • reißt ab
 • reißen ab
 • rissen ab
 • risst ab
 • reiß(e) ab
EN Synonyms for wreck DE Translations
butcher [botch] 屠夫 (túfū)
floor [overthrow] 楼板 (lóubǎn)
abandon [sink] 放弃 (fàngqì)
attack [subvert] 攻擊