Search term witness has 17 results
EN English DE German
witness (n) Zeugin (n) {f}
witness Zeugin sein bei
witness Zeuge sein bei; miterleben
witness Trauzeugin {f}
witness
 • witnessed
 • witness
 • witness
 • witnessed
 • witnessed
miterleben
 • miterlebt
 • erleben mit
 • erlebst mit
 • erlebtest mit
 • erlebten mit
 • erleb(e) mit
witness
 • witnessed
 • witness
 • witness
 • witnessed
 • witnessed
mitbekommen
 • mitbekommen
 • bekommen mit
 • bekommst mit
 • bekamst mit
 • bekamen mit
 • bekomm(e) mit
witness
 • witnessed
 • witness
 • witness
 • witnessed
 • witnessed
erleben
 • erlebt
 • erleben
 • erlebst
 • erlebtest
 • erlebten
 • erleb(e)
witness (n) [signature - woman] Zeugin (n) {f} [signature - woman]
witness (n) [law - woman] Zeugin (n) {f} [law - woman]
witness
 • witnessed
 • witness
 • witness
 • witnessed
 • witnessed
bestätigen
 • bestätigt
 • bestätigst
 • bestätigen
 • bestätigten
 • bestätigtest
 • bestätig(e)
witness (v) [see] Zeuge sein von (v) [see]
witness (v) [signature] Zeuge sein bei (v) [signature]
witness (n) [signature - man] Zeuge (n) {m} [signature - man]
witness (n) [law - man] Zeuge (n) {m} [law - man]
witness (n) Zeuge (n) {m}
witness (n) [law - woman] Augenzeugin (n) {f} [law - woman]
witness (n) [law - man] Augenzeuge (n) {m} [law - man]