Search term war has 4 results
EN English DE German
war (n) Krieg (n) {m}
war (n) [general] Krieg (n) {m} [general]
war Krieg führen
EN Synonyms for war DE Translations
fight [wage war] savaş
battle [wage war] harp (-bi)
campaign [wage war] kampanya
contest [armed conflict] müsabaka
combat [armed conflict] boğuşmak
DE German EN English
war was