Search term top part has 2 results
EN English DE German
top part Aufsatz {m}
top part Oberteil {n}

EN DE Translations for top

top
 • topped
 • top
 • top
 • topped
 • topped
bedecken
 • bedeckt
 • bedeckst
 • bedecken
 • bedecktest
 • bedeckten
 • bedeck(e)
top Deckel {m}
top (n) Aufsatz (n) {m}
to top (v) [meeting]
 • topped
 • top
 • top
 • topped
 • topped
abschließen (v) [meeting]
 • abgeschlossen
 • schließt ab
 • schließen ab
 • schlossest ab
 • schlossen ab
 • schließ(e) ab
top (n) Gipfel (n) {m}
top (n) [development] Gipfel (n) {m} [development]
top (n) [mountain] Gipfel (n) {m} [mountain]
top (a) [position] höchst (a) [position]
top (n) [development] Höhepunkt (n) {m} [development]
top (n) [toy] Kreisel (n) {m} [toy]

EN DE Translations for part

to part (v) [intransitive]
 • parted
 • part
 • part
 • parted
 • parted
trennen (v) [intransitive]
 • getrennt
 • trennst
 • trennen
 • trennten
 • trenntest
 • trenn(e)
part
 • parted
 • part
 • part
 • parted
 • parted
lösen (sich)
 • gelöst
 • löst
 • lösen
 • löstest
 • lösten
 • lös(e)
part Folge {f}
part Ausschnitt {m}
part Stück {n}
part (n) Stück (n) {n}
part
 • parted
 • part
 • part
 • parted
 • parted
verscheiden
 • verschieden
 • verscheiden
 • verscheidest
 • verschieden
 • verschiedest
 • verscheid(e)
part (n) Teil (n) {n}
part (v) Teil (v) {n}
part (n) [component] Teil (n) {n} [component]