Search term recht has 16 results
DE German EN English
recht (a) [Strickarbeit] plain (a) [Strickarbeit]
recht (a) [passend] right (a) [passend]
recht (a) [Deklination] right (a) [Deklination]
recht (a) [Geometrie] right (a) [Geometrie]
recht proper
recht fitting
recht appropriate
recht correctly
recht real
recht rather
recht very
recht fairly
recht quite
recht all right
recht (adj) [resisting political change] right-wing (adj) [resisting political change]
recht rakes

German English translations