Search term rear end has 13 results

EN DE Translations for rear

rear
 • reared
 • rear
 • rear
 • reared
 • reared
ziehen
 • gezogen
 • ziehst
 • ziehen
 • zogen
 • zogst
 • ziehe
rear Schluss {m}
rear Schluß {m} (m)
rear rückseitig
rear
 • reared
 • rear
 • rear
 • reared
 • reared
heben
 • gehoben
 • heben
 • hebst
 • hobst
 • hoben
 • heb(e)
rear
 • reared
 • rear
 • rear
 • reared
 • reared
steigen
 • gestiegen
 • steigen
 • steigst
 • stiegst
 • stiegen
 • steig(e)
rear
 • reared
 • rear
 • rear
 • reared
 • reared
aufbäumen (sich)
 • aufgebäumt
 • bäumen sich auf
 • bäumst dich auf
 • bäumtest dich auf
 • bäumten sich auf
 • bäume dich auf
rear (v) Heck (v) {n}
rear (n) [back] Heck (n) {n} [back]
rear (a) [general] Hinter- (a) [general]

EN DE Translations for end

end
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
ausgehen
 • ausgegangen
 • gehst aus
 • gehen aus
 • gingst aus
 • gingen aus
 • geh(e) aus
to end (v) [activity]
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
anhalten (v) [activity]
 • angehalten
 • hältst an
 • halten an
 • hieltest an
 • hielten an
 • halt(e) an
to end (v)
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
aufhören (v)
 • aufgehört
 • hören auf
 • hörst auf
 • hörtest auf
 • hörten auf
 • hör(e) auf
to end (v)
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
beenden (v)
 • beendet
 • beenden
 • beendest
 • beendeten
 • beendetest
 • beende
to end (v) [activity]
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
beenden (v) [activity]
 • beendet
 • beenden
 • beendest
 • beendeten
 • beendetest
 • beende
to end (v) [general]
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
beenden (v) [general]
 • beendet
 • beenden
 • beendest
 • beendeten
 • beendetest
 • beende
to end (v)
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
enden (v)
 • geendet
 • enden
 • endest
 • endeten
 • endetest
 • ende
to end (v) [activity]
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
enden (v) [activity]
 • geendet
 • enden
 • endest
 • endeten
 • endetest
 • ende
to end (v) [meeting]
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
enden (v) [meeting]
 • geendet
 • enden
 • endest
 • endeten
 • endetest
 • ende
end
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
endigen
 • geendigt
 • endigen
 • endigst
 • endigten
 • endigtest
 • endig(e)
EN Synonyms for rear end DE Translations
seat [bottom] Schluss {m}
bum [bottom] (informal Po {m}
buttocks [bottom] Schnitte {f}