Search term pass has 106 results
EN English DE German
pass Joch {n}
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
wandern
 • gewandert
 • wanderst
 • wandern
 • wandertest
 • wanderten
 • wand(e)re
pass Nadelöhr (n)
pass Paß (m)
pass Ballabgabe (f)
pass (v)
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
absolvieren (v)
 • absolviert
 • absolvierst
 • absolvieren
 • absolviertest
 • absolvierten
 • absolviere
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
absolvieren
 • absolviert
 • absolvierst
 • absolvieren
 • absolviertest
 • absolvierten
 • absolviere
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
hinbringen
 • hingebracht
 • bringst hin
 • bringen hin
 • brachtest hin
 • brachten hin
 • bring(e) hin
pass Raupe {f}
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
herumgehen
 • herumgegangen
 • gehst herum
 • gehen herum
 • gingst herum
 • gingen herum
 • geh(e) herum
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
vorbeikommen
 • vorbeigekommen
 • kommst vorbei
 • kommen vorbei
 • kamst vorbei
 • kamen vorbei
 • komm(e) vorbei
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
hingehen
 • hingegangen
 • gehst hin
 • gehen hin
 • gingst hin
 • gingen hin
 • geh(e) hin
pass Engpass {m}
pass Durchgang {m}
pass (v)
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
passieren (v)
 • passiert
 • passierst
 • passieren
 • passiertest
 • passierten
 • passiere
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
passieren
 • passiert
 • passierst
 • passieren
 • passiertest
 • passierten
 • passiere
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
laufen
 • gelaufen
 • läufst
 • laufen
 • liefst
 • liefen
 • lauf(e)
pass Eintrittskarte {f}
pass Wobbeldurchgang
pass Durchlauf
pass (v) [time]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
vorübergehen (v) [time]
 • vorübergegangen
 • gehst vorüber
 • gehen vorüber
 • gingst vorüber
 • gingen vorüber
 • geh(e) vorüber
pass (v) [time]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
vorbeigehen (v) [time]
 • vorbeigegangen
 • gehst vorbei
 • gehen vorbei
 • gingst vorbei
 • gingen vorbei
 • geh(e) vorbei
pass Ausgeherlaubnis
pass vorbeigehen , verfließen
pass vorbei fahren
pass Ballweitergabe
pass Ballabspiel
pass erfolgreich ablegen
pass auf jdn. abwälzen
pass Walzspalt
pass Urlaubsschein
pass Passstraße
pass Durchlassschein
pass (v) [on foot]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
vorbeigehen (v) [on foot]
 • vorbeigegangen
 • gehst vorbei
 • gehen vorbei
 • gingst vorbei
 • gingen vorbei
 • geh(e) vorbei
pass Weitergabe
pass Abspiel
pass Annäherungsversuch {m}
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
durchleiten
 • durchgeleitet
 • leitest durch
 • leiten durch
 • leitetest durch
 • leiteten durch
 • leite durch
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
zureichen
 • zugereicht
 • reichst zu
 • reichen zu
 • reichtest zu
 • reichten zu
 • reich(e) zu
pass (v)
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
vorüberfahren (v)
 • vorübergefahren
 • fährst vorüber
 • fahren vorüber
 • fuhrst vorüber
 • fuhren vorüber
 • fahr(e) vorüber
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
hinlangen
 • hingelangt
 • langst hin
 • langen hin
 • langtest hin
 • langten hin
 • lang(e) hin
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
durchfließen
 • durchflossen
 • durchfließt
 • durchfließen
 • durchflossen
 • durchfließe
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
dahingehen
 • dahingegangen
 • gehst dahin
 • gehen dahin
 • gingst dahin
 • gingen dahin
 • geh(e) dahin
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
zuspielen
 • zugespielt
 • spielst zu
 • spielen zu
 • spieltest zu
 • spielten zu
 • spiel(e) zu
pass (v) [object]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
reichen (v) [object]
 • gereicht
 • reichst
 • reichen
 • reichtest
 • reichten
 • reich(e)
pass Kaliber {n}
pass (n) Abgabe (n) (f)
pass Abgabe (f)
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
passen
 • gepasst
 • passt
 • passen
 • passtest
 • passten
 • passe
pass (v) [time]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
vergehen (v) [time]
 • vergangen
 • vergehst
 • vergehen
 • vergingst
 • vergingen
 • vergeh(e)
pass Stich {m}
pass (v) [exam]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
durchkommen (v) [exam]
 • durchgekommen
 • kommst durch
 • kommen durch
 • kamst durch
 • kamen durch
 • komm(e) durch
pass Arbeitsgang (m)
pass (v) [object]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
geben (v) [object]
 • gegeben
 • gibst
 • geben
 • gabst
 • gaben
 • gib
pass Vorlage
pass (v)
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
fahren (v)
 • gefahren
 • fährst
 • fahren
 • fuhrst
 • fuhren
 • fahr(e)
pass (v)
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
reichen (v)
 • gereicht
 • reichst
 • reichen
 • reichtest
 • reichten
 • reich(e)
pass Zug {m}
pass (v) [time]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
verstreichen (v) [time]
 • verstrichen
 • verstreichst
 • verstreichen
 • verstrichst
 • verstrichen
 • verstreich(e)
pass (v)
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
fällen (v)
 • gefällt
 • fällst
 • fällen
 • fälltest
 • fällten
 • fäll(e)
pass (v)
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
verabschieden (v) (sich)
 • verabschiedet
 • verabschiedest
 • verabschieden
 • verabschiedetest
 • verabschiedeten
 • verabschiede
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
verabschieden (sich)
 • verabschiedet
 • verabschiedest
 • verabschieden
 • verabschiedetest
 • verabschiedeten
 • verabschiede
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
ablegen
 • abgelegt
 • legst ab
 • legen ab
 • legtest ab
 • legten ab
 • leg(e) ab
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
übergeben
 • übergeben
 • übergibst
 • übergeben
 • übergabst
 • übergaben
 • übergib
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
führen
 • geführt
 • führst
 • führen
 • führtest
 • führten
 • führ(e)
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
ablaufen
 • abgelaufen
 • läufst ab
 • laufen ab
 • liefst ab
 • liefen ab
 • lauf(e) ab
pass (v)
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
bestehen (v)
 • bestanden
 • bestehst
 • bestehen
 • bestand(e)st
 • bestanden
 • besteh(e)
pass (v) [automobiles]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
vorbeifahren (v) [automobiles]
 • vorbeigefahren
 • fährst vorbei
 • fahren vorbei
 • fuhrst vorbei
 • fuhren vorbei
 • fahr(e) vorbei
pass (v)
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
vorbeifahren (v)
 • vorbeigefahren
 • fährst vorbei
 • fahren vorbei
 • fuhrst vorbei
 • fuhren vorbei
 • fahr(e) vorbei
pass (n) [travel] Reisepass (n) {m} [travel]
pass (n) [military] Passierschein (n) {m} [military]
pass (n) [travel] Pass (n) {m} [travel]
pass (n) [sports] Pass (n) {m} [sports]
pass (n) [military] Pass (n) {m} [military]
pass (n) Pass (n) {m}
pass (v) [objects]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
herüberreichen (v) [objects]
 • herübergereicht
 • reichst herüber
 • reichen herüber
 • reichtest herüber
 • reichten herüber
 • reich(e) herüber
pass (v) [exam]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
bestehen (v) [exam]
 • bestanden
 • bestehst
 • bestehen
 • bestand(e)st
 • bestanden
 • besteh(e)
pass Ausweis {m}
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
durchgehen
 • durchgegangen
 • gehst durch
 • gehen durch
 • gingst durch
 • gingen durch
 • geh(e) durch
pass Trick {m}
pass Bestehen {n}
pass Engpaß (m)
pass (v) [automobiles]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
überholen (v) [automobiles]
 • überholt
 • überholst
 • überholen
 • überholtest
 • überholten
 • überhol(e)
pass (v) [time]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
verbringen (v) [time]
 • verbracht
 • verbringst
 • verbringen
 • verbrachtest
 • verbrachten
 • verbring(e)
pass (v)
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
verbringen (v)
 • verbracht
 • verbringst
 • verbringen
 • verbrachtest
 • verbrachten
 • verbring(e)
pass (v) [laws]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
erlassen (v) [laws]
 • erlassen
 • erlässt
 • erlassen
 • erließest
 • erließen
 • erlass
pass Durchkommen {n}
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
entleeren
 • entleert
 • entleerst
 • entleeren
 • entleertest
 • entleerten
 • entleer(e)
DE German EN English
Pass (n) [reisen] {m} passport (n) [reisen]
Pass (n) [Dokument] {m} passport (n) [Dokument]
Pass {m} passport
Pass (n) [Sportarten] {m} pass (n) [Sportarten]
Pass (n) [eng] {m} pass (n) [eng]
Pass (n) [gezielte] {m} pass (n) [gezielte]
Pass (n) [militärisch] {m} pass (n) [militärisch]
Pass (n) [reisen] {m} pass (n) [reisen]
Pass (n) [Übergang] {m} pass (n) [Übergang]
Pass (n) [Gangart] {m} pace (n) [Gangart]
Pass {m} foil
Pass {m} col
Pass {m} amble
Pass {m} Chip
Pass {m} Mountain pass
Pass {m} Passport
Pass {m} Make-or-break
Pass {m} well-trodden path of furred game

German English translations