Search term oralloy : Oak Ridge alloy has 2 results
Jump to

EN DE Translations for oak

oak (n) Eiche (n) {f}
oak (n) [botany - tree] Eiche (n) {f} [botany - tree]
oak (a) eichen (a)

EN DE Translations for ridge

ridge Reihe {f}
ridge Rille {f}
ridge Buckel {m}
ridge Kante {f}
ridge Leiste {f}
ridge (n) [geology] Bergkette (n) {f} [geology]
ridge Schwelle {f}
ridge (n) [geology] Kette (n) {f} [geology]
ridge (n) Rücken (n) {m}
ridge (n) [geology] Rücken (n) {m} [geology]

EN DE Translations for alloy

alloy (n) Legierung (n) {f}
alloy (n v) [metal combined of more elements] Legierung (n v) {f} [metal combined of more elements]
alloy (n) [metals] Legierung (n) {f} [metals]
alloy legieren
alloy (n) legieren (n)
alloy unedles Metall
alloy Leichtmetallfelge (n)
alloy Metallegierung
alloy Metalllegierung
alloy geringhaltiger machen