Search term open strings has one result
Jump to
EN English DE German
open strings Leersaiten

EN DE Translations for open

open frei
open (v) offen (v)
open (a) offen (a)
open (a) [character] offen (a) [character]
open (a) [general] offen (a) [general]
open aufbrechen
to open (v) aufbrechen (v)
open aufdrehen
open anbrechen
open (a) [behavior] freimütig (a) [behavior]

EN DE Translations for strings