Search term one has 28 results
EN English DE German
one (a) [indefinite determiner] ein gewisser (a) [indefinite determiner]
one frau
one Einer {m}
one einem
one einen
one (n) bat (n)
one eines
one (a) ein- (a)
one Kanone {f}
one (n) [cardinal number] Eins (n) {f} [cardinal number]
one (n) Eins (n) {f}
one (o) [cardinal number] eins (o) [cardinal number]
one (n) eins (n)
one (a) [indefinite determiner] ein gewisses (a) [indefinite determiner]
one (a) [indefinite determiner] eine gewisse (a) [indefinite determiner]
one (o) [indefinite pers. pron.] man (o) [indefinite pers. pron.]
one (n) man (n)
one (o) [cardinal number] einer (o) [cardinal number]
one (a) [indefinite determiner] eine (a) [indefinite determiner]
one (a) [general] eine (a) [general]
one (o) [cardinal number] eine (o) [cardinal number]
one (a) [indefinite determiner] ein (a) [indefinite determiner]
one (a) [general] ein (a) [general]
one (a) [cardinal number] ein (a) [cardinal number]
one ein
one eine
one einer
EN Synonyms for one DE Translations
each [quantity] từng
unique [characteristic] độc nhất vô nhị (adj)
different [characteristic] khác nhau (adj n)
solitary [property] đơn độc (n adj)
whole [thing] toàn thể
person [thing] người ('for people')
thing [thing] vật
digit [thing] ngón (n)
human [people] con người
human being [people] con người
man [people] đàn ông
somebody [people] có người (pronoun n)
animal [person] thú vật
woman [person] phụ nữ
alone [single] một mình
DE German EN English
One One Railway