Search term oil seepage has 2 results

EN DE Translations for oil

oil Erdöl {n}
oil (n) [mineralogy] Erdöl (n) {n} [mineralogy]
oil (n) Öl (n) {n}
oil (n) [culinary] Öl (n) {n} [culinary]
oil (n) [technical] Öl (n) {n} [technical]
oil (v) ölen (v)
to oil (v) [technical] ölen (v) [technical]
oil (n) [mineralogy] Petroleum (n) {n} [mineralogy]
oil einstreichen
oil (v) einstreichen (v)

EN DE Translations for seepage