Search term oak bole has one result
Jump to
EN English DE German
oak bole Eichenstamm

EN DE Translations for oak

oak (n) Eiche (n) {f}
oak (n) [botany - tree] Eiche (n) {f} [botany - tree]
oak (a) eichen (a)

EN DE Translations for bole

bole (n) [tree] Baumstamm (n) {m} [tree]
bole (n) [tree] Stamm (n) {m} [tree]
bole Schaft {m}
bole Baumstock