Search term oak bark tanning has 3 results
Jump to

EN DE Translations for oak

oak (n) Eiche (n) {f}
oak (n) [botany - tree] Eiche (n) {f} [botany - tree]
oak (a) eichen (a)

EN DE Translations for bark

bark schnauzen
bark (n) Baumrinde (n) {f}
bark (n) [botany] Baumrinde (n) {f} [botany]
to bark (v) bellen (v)
to bark (v) [dog] bellen (v) [dog]
to bark (v) [dog] blaffen (v) [dog]
bark (n) Rinde (n) {f}
bark (n) [botany] Rinde (n) {f} [botany]
bark (n v) [exterior covering of a tree] Rinde (n v) {f} [exterior covering of a tree]
bark Borke {f}

EN DE Translations for tanning