Search term not a soul has one result
EN English DE German
not a soul kein Schwanz

EN DE Translations for not

not (n) nicht (n)
not (o) [general] nicht (o) [general]

EN DE Translations for a

a (n) ein (n)
a (o) [indefinite article] ein (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] ein (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] eine (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] eine (a) [indefinite determiner]
a (a) [indefinite determiner] irgendein (a) [indefinite determiner]
a (a) [indefinite determiner] irgendeine (a) [indefinite determiner]
a a
a (n) bat (n)
a (n) einen (n)

EN DE Translations for soul

soul (n) Seele (n) {f}
soul (n) [person] Seele (n) {f} [person]
soul Gemüt {n}
soul (n) [performance] Gefühl (n) {n} [performance]
soul (n) [music] Soul (n) {m} [music]
soul (n) [music] Soulmusik (n) {f} [music]
soul Herz {n}
soul Inbrunst {f}