Search term nicht bewusst has one result
DE German EN English
nicht bewusst incognizant

DE EN Translations for nicht

nicht (n) [Logik] not (n) [Logik]
nicht (n) [Verneinung] not (n) [Verneinung]
nicht (o) [allgemein] not (o) [allgemein]
nicht (v) [to refuse to allow] disallow (v) [to refuse to allow]
nicht no
nicht not
nicht (int adj) [(Canadian) an interjection used to ascertain the continued attention] eh (int adj) [(Canadian) an interjection used to ascertain the continued attention]
nicht non-combustible
nicht non-
nicht (contraction n) [do not] don't (contraction n) [do not]

DE EN Translations for bewusst

bewusst (a) [Absicht] intentional (a) [Absicht]
bewusst (a) [Absicht] conscious (a) [Absicht]
bewusst (a) [allgemein] conscious (a) [allgemein]
bewusst (a) [Absicht] deliberate (a) [Absicht]
bewusst (a) [Absicht] premeditated (a) [Absicht]
bewusst (o) [Absicht] deliberately (o) [Absicht]
bewusst (o) [Absicht] on purpose (o) [Absicht]
bewusst (o) [Absicht] expressly (o) [Absicht]
bewusst (a) [allgemein] aware (a) [allgemein]
bewusst (a) [Wissen] aware (a) [Wissen]

German English translations

DE Synonyms for nicht bewusst EN Translations
latent [unbewusst] dormant
unabsichtlich [unbewusst] not planned
unterschwellig [unbewusst] subliminal
dumpf [unbewusst] muffled
unterbewusst [unbewusst] subconsciously
unbewusst [nicht bewusst] unintentionally