Search term long has 14 results
EN English DE German
long groß
long hoch
long weit
long (a) lang (a)
long (o) [duration] lang (o) [duration]
long (a) [general] lang (a) [general]
long lange
long (a) lange (a)
long (a) langfristig (a)
long langwierig
long (v)
 • longed
 • long
 • long
 • longed
 • longed
sehnen (v)
 • gesehnt
 • sehnst dich
 • sehnen sich
 • sehntest dich
 • sehnten sich
 • sehne dich
long Waldohreule {f}
long gross
DE German EN English
Long Chinese dragon (n)