Search term logisch has 10 results
DE German EN English
logisch (a) [offensichtlich] obvious (a) [offensichtlich]
logisch (a) [konsistent] consistent (a) [konsistent]
logisch (a) [Wissenschaft] logical (a) [Wissenschaft]
logisch (a) [Logik] logical (a) [Logik]
logisch (a) [konsistent] logical (a) [konsistent]
logisch (a) [offensichtlich] logical (a) [offensichtlich]
logisch moral
logisch consequential
logisch consequentially
logisch logically

German English translations