Search term It was a knee-jerk reaction on his part. has one result
Jump to

EN DE Translations for it

it (n) sein (n)
it der
it er
it (a) es (a)
it (o) [pers. pron. - direct object] es (o) [pers. pron. - direct object]
it (o) [pers. pron. - subject] es (o) [pers. pron. - subject]
it (n) ihm (n)
it ihn
it sie
it Fangen

EN DE Translations for was

EN DE Translations for a

a (n) ein (n)
a (o) [indefinite article] ein (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] ein (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] eine (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] eine (a) [indefinite determiner]
a (a) [indefinite determiner] irgendein (a) [indefinite determiner]
a (a) [indefinite determiner] irgendeine (a) [indefinite determiner]
a a
a (n) bat (n)
a (n) einen (n)

EN DE Translations for reaction

EN DE Translations for on

on fort
on (o) [surface] darauf (o) [surface]
on nach
on an
on (n) an (n)
on (n) auf (n)
on (o) [preposition] auf (o) [preposition]
on in
on über
on (n) über (n)

EN DE Translations for his

his sein
his (a) [poss. determiner - m. sg.] sein (a) [poss. determiner - m. sg.]
his (o) [poss. pron. - m. sg.] das seine (o) [poss. pron. - m. sg.]
his (o) [poss. pron. - m. sg.] der seine (o) [poss. pron. - m. sg.]
his (o) [poss. pron. - m. sg.] die seine (o) [poss. pron. - m. sg.]
his die seinige
his (a) [poss. determiner - m. pl.] seine (a) [poss. determiner - m. pl.]
his (a) [poss. determiner - m. sg.] seine (a) [poss. determiner - m. sg.]
his (o) [poss. pron. - m. sg.] seine (o) [poss. pron. - m. sg.]
his (o) [poss. pron. - m. sg.] seiner (o) [poss. pron. - m. sg.]

EN DE Translations for part

to part (v) [intransitive] trennen (v) [intransitive]
part lösen (sich)
part Folge {f}
part Ausschnitt {m}
part Stück {n}
part (n) Stück (n) {n}
part verscheiden
part (n) Teil (n) {n}
part (v) Teil (v) {n}
part (n) [component] Teil (n) {n} [component]