Search term it tingles has one result
EN English DE German
it tingles es knistert

EN DE Translations for it

it (n) sein (n)
it der
it er
it (a) es (a)
it (o) [pers. pron. - direct object] es (o) [pers. pron. - direct object]
it (o) [pers. pron. - subject] es (o) [pers. pron. - subject]
it (n) ihm (n)
it ihn
it sie
it Fangen