Search term IT company has one result
Jump to
EN English DE German
IT company IT-Unternehmen

EN DE Translations for it

it (n) sein (n)
it der
it er
it (a) es (a)
it (o) [pers. pron. - direct object] es (o) [pers. pron. - direct object]
it (o) [pers. pron. - subject] es (o) [pers. pron. - subject]
it (n) ihm (n)
it ihn
it sie
it Fangen

EN DE Translations for company

company (n) [guests] Besuch (n) {m} [guests]
company (n) Gesellschaft (n) {f}
company (n) [business company] Gesellschaft (n) {f} [business company]
company (n v) [companionship] Gesellschaft (n v) {f} [companionship]
company (n) [general] Gesellschaft (n) {f} [general]
company (n) [guests] Gesellschaft (n) {f} [guests]
company (n) Betrieb (n) {m}
company (n) [business company] Betrieb (n) {m} [business company]
company (n) Konzern (n) {m}
company (n) Werk (n) {n}