Search term heavy metal chain has one result

EN DE Translations for heavy

heavy (a) [intense] stark (a) [intense]
heavy fest
heavy langweilig
heavy (a) [feelings] beängstigend (a) [feelings]
heavy (a) schwer (a)
heavy (a) [accent] schwer (a) [accent]
heavy (a) [duty] schwer (a) [duty]
heavy (a) [food] schwer (a) [food]
heavy (a) [turbid] schwer (a) [turbid]
heavy (a) [weight] schwer (a) [weight]

EN DE Translations for metal

metal (n) Metall (n) {n}
metal (n) [general] Metall (n) {n} [general]
metal
 • metal(l)ed
 • metal
 • metal
 • metal(l)ed
 • metal(l)ed
asphaltieren
 • asphaltiert
 • asphaltierst
 • asphaltieren
 • asphaltiertest
 • asphaltierten
 • asphaltiere
metal (n) Metal (n) {m}

EN DE Translations for chain

chain (n) Reihe (n) {f}
chain
 • chained
 • chain
 • chain
 • chained
 • chained
verbinden
 • verbunden
 • verbindest
 • verbinden
 • verbanden
 • verbandest
 • verbind(e)
to chain (v)
 • chained
 • chain
 • chain
 • chained
 • chained
fesseln (v)
 • gefesselt
 • fesselst
 • fesseln
 • fesseltest
 • fesselten
 • fessele
to chain (v) [prisoner]
 • chained
 • chain
 • chain
 • chained
 • chained
fesseln (v) [prisoner]
 • gefesselt
 • fesselst
 • fesseln
 • fesseltest
 • fesselten
 • fessele
chain (n) Kette (n) {f}
chain (v) Kette (v) {f}
chain (n) [general] Kette (n) {f} [general]
to chain (v) [prisoner]
 • chained
 • chain
 • chain
 • chained
 • chained
ketten (v) [prisoner]
 • gekettet
 • ketten
 • kettest
 • ketteten
 • kettetest
 • kette
chain Verkettung {f}
chain Befehlskette