Search term hard graft has 5 results

EN DE Translations for hard

EN DE Translations for graft

graft
 • grafted
 • graft
 • graft
 • grafted
 • grafted
schuften
 • geschuftet
 • schuftest
 • schuften
 • schuftetest
 • schufteten
 • schufte
graft Arbeit {f}
graft
 • grafted
 • graft
 • graft
 • grafted
 • grafted
übertragen
 • übertragen
 • überträgst
 • übertragen
 • übertrugst
 • übertrugen
 • übertrag(e)
graft
 • grafted
 • graft
 • graft
 • grafted
 • grafted
veredeln
 • veredelt
 • veredeln
 • veredelst
 • veredeltest
 • veredelten
 • vered(e)le
graft
 • grafted
 • graft
 • graft
 • grafted
 • grafted
einbauen
 • eingebaut
 • bauen ein
 • baust ein
 • bauten ein
 • bautest ein
 • bau(e) ein
graft
 • grafted
 • graft
 • graft
 • grafted
 • grafted
einpflanzen
 • eingepflanzt
 • pflanzen ein
 • pflanzt ein
 • pflanzten ein
 • pflanztest ein
 • pflanz(e) ein
graft Bestechungsgeld {f}
graft Schmiergeld {n}
graft Korruption {f}
to graft (v)
 • grafted
 • graft
 • graft
 • grafted
 • grafted
pfropfen (v)
 • gepfropft
 • pfropfen
 • pfropfst
 • pfropften
 • pfropftest
 • pfropf(e)