Search term Grenzwert has 13 results
DE German EN English
Grenzwert (a) {m} limiting value (a)
Grenzwert (a) {m} limit value (a)
Grenzwert (n) [Mathematik] {m} limit (n) [Mathematik]
Grenzwert (n) {m} limit (n)
Grenzwert {m} limit

German English translations

DE Synonyms for grenzwert EN Translations
Limes [Limit] m limes
Limitierung [Limit] limitation
Schwellenwert [Reizschwelle] m threshold value