Search term Geschwätz has 39 results
DE German EN English
Geschwätz (n) [Klatsch] {n} gossip (n) [Klatsch]
Geschwätz (n) [Bericht] {n} gossip (n) [Bericht]
Geschwätz {n} drivel
Geschwätz (n) [allgemein] {n} gab (n) [allgemein] (informal)
Geschwätz (n v) [Idle chatter] {n} gab (n v) [Idle chatter] (informal)
Geschwätz {n} tittle-tattle
Geschwätz (n) [allgemein] {n} chatter (n) [allgemein] (informal)
Geschwätz (n) [allgemein] {n} clap-trap (n) [allgemein]
Geschwätz (n) [Reden] {n} idle words (n) [Reden]
Geschwätz (n) [Reden] {n} idle talk (n) [Reden]
Geschwätz (n) [Reden] {n} foolish talk (n) [Reden]
Geschwätz (n) [Reden] {n} poppycock (n) [Reden] (informal)
Geschwätz (n) [allgemein] {n} verbiage (n) [allgemein] (formal)
Geschwätz (n) [Wichtigkeit] {n} buncombe (n) [Wichtigkeit] (informal)
Geschwätz (n) [Wichtigkeit] {n} bunkum (n) [Wichtigkeit] (informal)
Geschwätz (n) [Wichtigkeit] {n} boloney (n) [Wichtigkeit] (informal)
Geschwätz (n) [Wichtigkeit] {n} baloney (n) [Wichtigkeit] (informal)
Geschwätz (n) [Wichtigkeit] {n} bullshit (n) [Wichtigkeit] (slang)
Geschwätz (n) [Wichtigkeit] {n} rubbish (n) [Wichtigkeit]
Geschwätz (n) {n} twaddle (n)
Geschwätz (n) [Reden] {n} twaddle (n) [Reden]
Geschwätz {n} chinwag
Geschwätz {n} yakety-yak
Geschwätz {n} jabberwocky
Geschwätz {n} chin-wag
Geschwätz {n} flubdub
Geschwätz {n} flub-dub
Geschwätz {n} blether
Geschwätz {n} blather
Geschwätz {n} hot air
Geschwätz {n} tattle
Geschwätz {n} gibberish
Geschwätz {n} rigmarole (informal)
Geschwätz (n v) [Empty or silly idle talk or writing; nonsense] {n} twaddle (n v) [Empty or silly idle talk or writing; nonsense]
Geschwätz {n} chitchat
Geschwätz {n} drool
Geschwätz (n) [empty verbiage or nonsense] {n} claptrap (n) [empty verbiage or nonsense] (informal)
Geschwätz {n} claptrap (informal)
Geschwätz {n} nonsense

German English translations

DE Synonyms for geschwätz EN Translations
Gerede [Geflüster] n talk
Flüstern [Geflüster] n whisper
Geflüster [Geflüster] n whisper
Geraune [Geflüster] whispering
Phrase [Gerede] f cant
Sermon [Gerede] m sermon
Gewäsch [Gerede] n rigamarole (informal)
Blabla [Gerede] n claptrap (informal)
Geschwafel [Gerede] n waffle
Redefluss [Gerede] fluency
Gefasel [Gerede] n nonsense
Mache [Unsinn] have sth. on the stocks
Käse [Unsinn] m baloney (informal)
Kraut [Unsinn] n kraut
Wahnsinn [Unsinn] m craziness
Koks [Unsinn] m loot
Blech [Unsinn] n sheet metal
Unsinn [Unsinn] m nonsense
Mist [Unsinn] m animal excrement
Machenschaften [Unsinn] machination