Search term geschickt has 68 results
DE German EN English
geschickt (a) [Geschicklichkeit] accomplished (a) [Geschicklichkeit]
geschickt (a) [Verstand] clever (a) [Verstand]
geschickt (a) [Verstand] smart (a) [Verstand]
geschickt (a) [Verstand] bright (a) [Verstand]
geschickt (a) [Verstand] keen (a) [Verstand]
geschickt (a) [Verstand] brainy (a) [Verstand]
geschickt (a) [Verstand] quick-witted (a) [Verstand]
geschickt (a) [Person] ambidextrous (a) [Person]
geschickt (a) [Person] handy (a) [Person]
geschickt (a) [raffiniert] ingenious (a) [raffiniert]
geschickt (a) [Verstand] sharp-witted (a) [Verstand]
geschickt (o) [gekonnt] ably (o) [gekonnt]
geschickt (a) [Beruf] capable (a) [Beruf]
geschickt (a) [raffiniert] subtle (a) [raffiniert]
geschickt (a) [Person] adroit (a) [Person]
geschickt (a) [Person] dexterous (a) [Person]
geschickt (a) [Person] dextrous (a) [Person]
geschickt (a) [Person] deft (a) [Person]
geschickt (a) [fingerfertig] artful (a) [fingerfertig]
geschickt (a) [fingerfertig] skilful (a) [fingerfertig]
geschickt (o) [gekonnt] adequately (o) [gekonnt]
geschickt (a) [Beruf] competent (a) [Beruf]
geschickt (a) [Beruf] able (a) [Beruf]
geschickt (a) [raffiniert] crafty (a) [raffiniert]
geschickt (a) skillful (a)
geschickt (a) [Person] skillful (a) [Person]
geschickt (a) [fingerfertig] skillful (a) [fingerfertig]
geschickt (a) [Person] skilful (a) [Person]
geschickt (n) [hoher] skilled (n) [hoher]
geschickt (a) [fingerfertig] skilled (a) [fingerfertig]
geschickt in)
geschickt feat
geschickt skillfully
geschickt featly (adv adj)
geschickt nimble-fingered
geschickt skilfull
geschickt slickly
geschickt habile
geschickt neatly
geschickt handily
geschickt sent
geschickt adroitly
geschickt deftly
geschickt ingeniously
geschickt skilfully
geschickt shrewdly
geschickt nifty
geschickt dextrously
geschickt dexterously
geschickt (adj) [possessing skill, skilled] skilful (adj) [possessing skill, skilled]
geschickt apt
geschickt slick
geschickt cunning
geschickt handsome
geschickt pretty
geschickt neat
geschickt agile
geschickt (adj) [possessing skill] skillful (adj) [possessing skill]
geschickt skilful
geschickt plausible
geschickt happy
geschickt delicate
geschickt light-fingered (informal)
geschickt quick
geschickt suitable
geschickt (adj) [having or showing skill] skilled (adj) [having or showing skill]
geschickt adept
geschickt (adj) [skillful] deft (adj) [skillful]

German English translations