Search term genauso wie has 5 results
DE German EN English
genauso wie (o) [Vergleich] like (o) [Vergleich] (formal)
genauso wie (o) [Vergleich] as (o) [Vergleich]
genauso wie (o) [Vergleich] just as (o) [Vergleich]
genauso wie (o) [Vergleich] just like (o) [Vergleich]
genauso wie not otherwise than

DE EN Translations for genauso

genauso (o) [auch] too (o) [auch]
genauso (o) [auch] also (o) [auch]
genauso (o) [auch] in addition (o) [auch]
genauso (o) [ebenfalls] ditto (o) [ebenfalls]
genauso (o) [ebenfalls] as before (o) [ebenfalls]
genauso (o) [Vergleich] just as (o) [Vergleich]
genauso (o) [Vergleich] quite as (o) [Vergleich]
genauso (o) [Vergleich] every bit as (o) [Vergleich] (informal)
genauso (n) [Weise] as well (n) [Weise]
genauso (o) [auch] as well (o) [auch]

DE EN Translations for wie

wie (o) [Bindewort] like (o) [Bindewort] (formal)
wie (o) [Vergleich] like (o) [Vergleich] (formal)
wie (o) [Verhältniswort] like (o) [Verhältniswort] (formal)
wie (o) [Weise] like (o) [Weise] (formal)
wie (o) [zum Beispiel] like (o) [zum Beispiel] (formal)
wie (o) [als] in the same way as (o) [als]
wie (o) [Bindewort] as (o) [Bindewort]
wie (o) [Vergleich] as (o) [Vergleich]
wie (o) [als] as (o) [als]
wie (o) [Weise] in the same way as (o) [Weise]