Search term furnace rocker has one result
Jump to
EN English DE German
furnace rocker Ofenwiege

EN DE Translations for furnace

furnace (n) [technical] Brennofen (n) {m} [technical]
furnace (n) [technical] Schmelzofen (n) {m} [technical]
furnace Lötofen
furnace (n) Lötofen (n)
furnace Ofen {m}
furnace (n) Ofen (n) {m}
furnace (n v) [device for heating a building] Ofen (n v) {m} [device for heating a building]
furnace Hochofen {m}
furnace Feuerprobe
furnace Heizkessel

EN DE Translations for rocker