Search term follow sth. with keen interest has one result
Jump to

EN DE Translations for follow

follow beachten
follow verfolgen
to follow (v) verfolgen (v)
follow nachkommen
follow beherzigen
to follow (v) folgen (v)
to follow (v) [consequence] folgen (v) [consequence]
to follow (v) [general] folgen (v) [general]
follow (v) [to be a logical consequence of] folgen (v) [to be a logical consequence of]
to follow (v) [consequence] hervorgehen (v) [consequence]

EN DE Translations for sth

sth (abbr) [abbreviation of something in explanation] (abbr) etw (abbr) [abbreviation of something in explanation] (abbr)

EN DE Translations for with

with vor
with (n) bei (n)
with (o) [in the company of] bei (o) [in the company of]
with (prep) [against] gegen (prep) [against]
with (n) mit (n)
with (prep) [against] mit (prep) [against]
with (o) [at the same rate as] mit (o) [at the same rate as]
with (o) [feature] mit (o) [feature]
with (o) [general] mit (o) [general]
with (o) [in the case of] mit (o) [in the case of]

EN DE Translations for keen

keen (a) [competition] stark (a) [competition]
keen (a) [intelligence] klug (a) [intelligence]
keen scharfsichtig
keen (a) [general] strebsam (a) [general]
keen (a) [intelligence] scharfsinnig (a) [intelligence]
keen fein
keen (a) eifrig (a)
keen (a) [emotional behavior] eifrig (a) [emotional behavior]
keen (a) [general] eifrig (a) [general]
keen (a) beflissen (a)

EN DE Translations for interest

interest (n) [attention] Aufmerksamkeit (n) {f} [attention]
interest (n) [attention] Beachtung (n) {f} [attention]
interest (n) Interesse (n) {n}
interest (n) [attention] Interesse (n) {n} [attention]
interest (n) [quality] Interesse (n) {n} [quality]
interest Sinn {m}
interest (n) [part] Bedeutung (n) {f} [part]
interest (n) [part] Anteil (n) {m} [part]
interest (n) [participation] Anteil (n) {m} [participation]
interest (n) Teilnahme (n) {f}