Search term es knistert has one result
DE German EN English
es knistert it tingles

DE EN Translations for es

es (a) it (a)
es (o) [Personalpronomen - Subjekt] it (o) [Personalpronomen - Subjekt]
es (o) [Personalpronomen - dir. Obj.] it (o) [Personalpronomen - dir. Obj.]
es she