Search term erscheinen has 22 results
DE German EN English
erscheinen (v) [Person] arrive (v) [Person]
erscheinen (v) [Ausgabe] come out (v) [Ausgabe]
erscheinen (v) [Ausgabe] be published (v) [Ausgabe]
erscheinen (v) [Name] be listed (v) [Name]
erscheinen (v) [Name] figure (v) [Name]
DE German EN English
erscheinen (v) [Menge] turn out (v) [Menge]
erscheinen (v) [auftreten] become visible (v) [auftreten]
erscheinen (v) [auftreten] come into view (v) [auftreten]
erscheinen (v) [Person] turn up (v) [Person]
erscheinen (v) [auftreten] emerge (v) [auftreten]
erscheinen (v) [Auge] appear (v) [Auge]
erscheinen (v) [Printmedium] publish (v) [Printmedium]
erscheinen (v) [auftreten] appear (v) [auftreten]
erscheinen (v) [Name] appear (v) [Name]
erscheinen (v) appear (v)
erscheinen materialize
erscheinen come
erscheinen show up
erscheinen be forthcoming
erscheinen present yourself
erscheinen make its bow
erscheinen come in view

German English translations