Search term DU has 7 results
DE German EN English
du (o) [Personalpronomen - Subjekt - sing.] you (o) [Personalpronomen - Subjekt - sing.]
du (n) [Sie] you (n) [Sie]
du (o) [allgemein] you (o) [allgemein]
du thou
du thou
du (pronoun v n) [singular informal form of "you"] thou (pronoun v n) [singular informal form of "you"]
du u (n abbr)