Search term deep forward pass has one result
EN English DE German
deep forward pass Steilpass {m}

EN DE Translations for deep

deep (a) [color] dunkel (a) [color]
deep (a) [emotion] stark (a) [emotion]
deep fest
deep steil
deep (a) [abstruse] abstrus (a) [abstruse]
deep (a) [abstruse] verworren (a) [abstruse]
deep (a) [degree] bedeutend (a) [degree]
deep (a) [degree] ernst (a) [degree]
deep (a) [degree] ernsthaft (a) [degree]
deep (a) [emotion] mächtig (a) [emotion]

EN DE Translations for forward

forward
 • forwarded
 • forward
 • forward
 • forwarded
 • forwarded
fördern
 • gefördert
 • fördern
 • förderst
 • förderten
 • fördertest
 • förd(e)re
forward dreist
forward
 • forwarded
 • forward
 • forward
 • forwarded
 • forwarded
nachsenden
 • nachgesandt
 • senden nach
 • sendest nach
 • sandten nach
 • sandtest nach
 • sende nach
to forward (v)
 • forwarded
 • forward
 • forward
 • forwarded
 • forwarded
absenden (v)
 • abgesandt
 • sendest ab
 • senden ab
 • sandten ab
 • sandtest ab
 • sende ab
forward
 • forwarded
 • forward
 • forward
 • forwarded
 • forwarded
schicken
 • geschickt
 • schicken
 • schickst
 • schicktest
 • schickten
 • schick(e)
forward
 • forwarded
 • forward
 • forward
 • forwarded
 • forwarded
senden
 • gesandt
 • senden
 • sendest
 • sandten
 • sandtest
 • sende
forward
 • forwarded
 • forward
 • forward
 • forwarded
 • forwarded
versenden
 • versandt
 • versendest
 • versenden
 • versandtest
 • versandten
 • versende
forward (o)
 • forwarded
 • forward
 • forward
 • forwarded
 • forwarded
versenden (o)
 • versandt
 • versendest
 • versenden
 • versandtest
 • versandten
 • versende
forward
 • forwarded
 • forward
 • forward
 • forwarded
 • forwarded
weiterleiten
 • weitergeleitet
 • leitest weiter
 • leiten weiter
 • leitetest weiter
 • leiteten weiter
 • leite weiter
forward (o)
 • forwarded
 • forward
 • forward
 • forwarded
 • forwarded
weiterleiten (o)
 • weitergeleitet
 • leitest weiter
 • leiten weiter
 • leitetest weiter
 • leiteten weiter
 • leite weiter

EN DE Translations for pass

pass Ausweis {m}
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
ablaufen
 • abgelaufen
 • laufen ab
 • läufst ab
 • liefen ab
 • liefst ab
 • lauf(e) ab
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
führen
 • geführt
 • führen
 • führst
 • führten
 • führtest
 • führ(e)
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
übergeben
 • übergeben
 • übergibst
 • übergeben
 • übergaben
 • übergabst
 • übergib
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
ablegen
 • abgelegt
 • legen ab
 • legst ab
 • legtest ab
 • legten ab
 • leg(e) ab
pass
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
verabschieden (sich)
 • verabschiedet
 • verabschieden
 • verabschiedest
 • verabschiedeten
 • verabschiedetest
 • verabschiede
to pass (v)
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
verabschieden (v) (sich)
 • verabschiedet
 • verabschieden
 • verabschiedest
 • verabschiedeten
 • verabschiedetest
 • verabschiede
to pass (v)
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
fällen (v)
 • gefällt
 • fällst
 • fällen
 • fälltest
 • fällten
 • fäll(e)
to pass (v) [time]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
verstreichen (v) [time]
 • verstrichen
 • verstreichst
 • verstreichen
 • verstrichst
 • verstrichen
 • verstreich(e)
pass Zug {m}