Search term da einmal has 6 results
DE German EN English
da einmal (o) [Grund] as (o) [Grund]
da einmal (o) [Grund] because (o) [Grund]
da einmal (o) [Grund] since (o) [Grund]
da einmal (o) [Grund] for (o) [Grund]
da einmal (o) [Grund] for the reason that (o) [Grund]
da einmal (o) [Grund] by reason of (o) [Grund]

DE EN Translations for da

da there
da there
da (n) [örtlich] there (n) [örtlich]
da (o) [Grund] since (o) [Grund]
da (adv prep conj) [because] since (adv prep conj) [because]
da (o) [Grund] as (o) [Grund]
da because
da (o) [Grund] because (o) [Grund]
da inasmuch as
da here

DE EN Translations for einmal

einmal (o) [Zukunft] someday (o) [Zukunft]
einmal (o) [Zukunft] one day (o) [Zukunft]
einmal (o) [Zukunft] ever (o) [Zukunft]
einmal (o) [Anzahl] one time (o) [Anzahl]
einmal (o) [Menge] one time (o) [Menge]
einmal (a) once (a)
einmal (o) [Anzahl] once (o) [Anzahl]
einmal (o) [Menge] once (o) [Menge]
einmal (o) [Vergangenheit] once (o) [Vergangenheit]
einmal (a) [nicht wiederholt] once (a) [nicht wiederholt]