Search term dünn has 34 results
DE German EN English
dünn (a) [Körper] slim (a) [Körper]
dünn (a) [Durchmesser] fine (a) [Durchmesser]
dünn (a) [Luft] light (a) [Luft]
dünn (a) [Körper] lean (a) [Körper]
dünn (a) [Kleidung] flimsy (a) [Kleidung]
DE German EN English
dünn (a) [Körper] slender (a) [Körper]
dünn (a) [Stimme] reedy (a) [Stimme]
dünn (a) [Luft] rarefied (a) [Luft]
dünn (a) [Luft] rare (a) [Luft]
dünn (a) [gering] slight (a) [gering]
dünn (a) [gering] gaunt (a) [gering]
dünn (a) [gering] lank (a) [gering]
dünn (a) [gering] tiny (a) [gering]
dünn (a) [gering] skinny (a) [gering]
dünn (a) [Körper] thin (a) [Körper]
dünn (a) [Durchmesser] thin (a) [Durchmesser]
dünn (a) [Flüssigkeit] thin (a) [Flüssigkeit]
dünn (a) [Größe] thin (a) [Größe]
dünn (a) [Haar] thin (a) [Haar]
dünn (a) [wenig] thin (a) [wenig]
dünn (a) [gering] thin (a) [gering]
dünn (a) [Luft] thin (a) [Luft]
dünn (adj) [wispy] wispy (adj) [wispy]
dünn wispy
dünn thinly
dünn tenuously
dünn slimline
dünn tabular
dünn lank
dünn sparsely
dünn skinny
dünn sheer
dünn callow
dünn weak

German English translations