Search term club has 30 results
EN English DE German
club (n v) [association of members] Klub (n v) {m} [association of members]
club Zappelbunker
club Neigungsgruppe
club mit dem Gewehrkolben schlagen
club einknüppeln auf
club Fockbaum
club Disse
club Sozietät
club Tanzschuppen
club Totschläger {m}
club
 • clubbed
 • club
 • club
 • clubbed
 • clubbed
keulen
 • gekeult
 • keulst
 • keulen
 • keultest
 • keulten
 • keul(e)
club Treff {n}
club Disko (f)
club Zirkel {m}
club (n) [organization] Klub (n) {m} [organization]
club Prügel
club (n) Klub (n) {m}
club Kasino {n}
club Polizeiknüppel {m}
club Knüppel {m}
club (n) [sports] Schläger (n) {m} [sports]
club (n) Schläger (n) {m}
club Ring {m}
club (n) [small arms] Keule (n) {f} [small arms]
club (n) Keule (n) {f}
club Bengel {m}
club Laden {m}
club Studio {n}
club (n) [organization] Verein (n) {m} [organization]
club (n v) [association of members] Verein (n v) {m} [association of members]
EN Synonyms for club DE Translations
organisation [alliance] tổ chức
company [alliance] công ty
set [people] tập hợp
party [people] tiệc
circle [people] vòng tròn
bar [thing] quán rượu (n v prep)
staff [thing] nhân viên
society [association] xã hội
beat [activity] (informal đánh
stick [wand] thanh