Search term classify has 33 results
EN English DE German
classify in Klassen einteilen
classify
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
zuordnen
 • zugeordnet
 • ordnest zu
 • ordnen zu
 • ordnetest zu
 • ordneten zu
 • ordne zu
classify
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
aufschlüsseln
 • aufgeschlüsselt
 • schlüsselst auf
 • schlüsseln auf
 • schlüsseltest auf
 • schlüsselten auf
 • schlüssele auf
classify
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
sichten
 • sichtest
 • sichte
classify
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
aufgliedern
 • aufgegliedert
 • gliederst auf
 • gliedern auf
 • gliedertest auf
 • gliederten auf
 • glied(e)re auf
classify
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
eingruppieren
 • eingruppiert
 • gruppierst ein
 • gruppieren ein
 • gruppiertest ein
 • gruppierten ein
 • gruppiere ein
classify
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
klassieren
 • klassiert
 • klassierst
 • klassieren
 • klassiertest
 • klassierten
 • klassiere
classify (v)
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
klassieren (v)
 • klassiert
 • klassierst
 • klassieren
 • klassiertest
 • klassierten
 • klassiere
classify
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
tarifieren
 • tarifiert
 • tarifierst
 • tarifieren
 • tarifiertest
 • tarifierten
 • tarifiere
classify
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
unterteilen
 • unterteilt
 • unterteilst
 • unterteilen
 • unterteiltest
 • unterteilten
 • unterteil(e)
classify unter Geheimhaltungsstufe stellen
classify als vertraulich einstufen
classify in Gruppen einteilen
classify nach Gruppen einteilen
classify nach Klassen einteilen
classify zuordnern
classify klassifizieren, einstufen
classify
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
aussieben
 • ausgesiebt
 • siebst aus
 • sieben aus
 • siebtest aus
 • siebten aus
 • sieb(e) aus
classify
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
scheiden
 • geschieden
 • scheidest
 • scheiden
 • schiedest
 • schieden
 • scheid(e)
classify
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
eingliedern
 • eingegliedert
 • gliederst ein
 • gliedern ein
 • gliedertest ein
 • gliederten ein
 • glied(e)re ein
classify
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
gliedern
 • gegliedert
 • gliederst
 • gliedern
 • gliedertest
 • gliederten
 • glied(e)re
classify (v) [general]
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
klassifizieren (v) [general]
 • klassifiziert
 • klassifizierst
 • klassifizieren
 • klassifiziertest
 • klassifizierten
 • klassifiziere
classify (v)
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
klassifizieren (v)
 • klassifiziert
 • klassifizierst
 • klassifizieren
 • klassifiziertest
 • klassifizierten
 • klassifiziere
classify
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
sortieren
 • sortiert
 • sortierst
 • sortieren
 • sortiertest
 • sortierten
 • sortiere
classify (v) [classification]
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
ordnen (v) [classification]
 • geordnet
 • ordnest
 • ordnen
 • ordnetest
 • ordneten
 • ordne
classify (v) [classification]
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
einteilen (v) [classification]
 • eingeteilt
 • teilst ein
 • teilen ein
 • teiltest ein
 • teilten ein
 • teil(e) ein
classify (v)
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
einteilen (v)
 • eingeteilt
 • teilst ein
 • teilen ein
 • teiltest ein
 • teilten ein
 • teil(e) ein
classify (v) [classification]
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
einstufen (v) [classification]
 • eingestuft
 • stufst ein
 • stufen ein
 • stuftest ein
 • stuften ein
 • stuf(e) ein
classify (v)
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
einstufen (v)
 • eingestuft
 • stufst ein
 • stufen ein
 • stuftest ein
 • stuften ein
 • stuf(e) ein
classify (v) [classification]
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
einordnen (v) [classification]
 • eingeordnet
 • ordnest ein
 • ordnen ein
 • ordnetest ein
 • ordneten ein
 • ordne ein
classify
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
gruppieren
 • gruppiert
 • gruppierst
 • gruppieren
 • gruppiertest
 • gruppierten
 • gruppiere
classify (v) [classification]
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
aufstellen (v) [classification]
 • aufgestellt
 • stellst auf
 • stellen auf
 • stelltest auf
 • stellten auf
 • stell(e) auf
classify (v) [classification]
 • classified
 • classify
 • classify
 • classified
 • classified
stellen (v) [classification]
 • gestellt
 • stellst
 • stellen
 • stelltest
 • stellten
 • stell(e)