Search term burn has 34 results
EN English DE German
burn
 • burned
 • burn
 • burn
 • burned
 • burned
verschmoren
 • verschmort
 • verschmorst
 • verschmoren
 • verschmorten
 • verschmortest
 • verschmor(e)
burn (n) [body] Verbrennung (n) {f} [body]
burn (n) [medicine] Verbrennung (n) {f} [medicine]
burn Bach {m}
burn (n) Bach (n) {m}
burn Fraß {m}
burn
 • burned
 • burn
 • burn
 • burned
 • burned
flammen
 • geflammt
 • flammst
 • flammen
 • flammtest
 • flammten
 • flamme
burn
 • burned
 • burn
 • burn
 • burned
 • burned
verglühen
 • verglüht
 • verglühst
 • verglühen
 • verglühtest
 • verglühten
 • verglüh(e)
burn
 • burned
 • burn
 • burn
 • burned
 • burned
verheizen
 • verheizt
 • verheizt
 • verheizen
 • verheiztest
 • verheizten
 • verheiz(e)
burn (n v) [act of burning something] Verbrennung (n v) {f} [act of burning something]
burn Brandfleck {m}
burn Buschfeuer
burn Verätzung
burn Brandverletzung
burn Buschbrand
burn flammstrahlen
burn flammstrahlreinigen
burn (n) [body] Brandwunde (n) {f} [body]
burn
 • burned
 • burn
 • burn
 • burned
 • burned
verätzen
 • verätzt
 • verätzt
 • verätzen
 • verätzten
 • verätztest
 • verätz(e)
burn (v)
 • burned
 • burn
 • burn
 • burned
 • burned
verbrennen (v)
 • verbrannt
 • verbrennst
 • verbrennen
 • verbranntest
 • verbrannten
 • verbrenne
burn (v) [body]
 • burned
 • burn
 • burn
 • burned
 • burned
verbrennen (v) [body]
 • verbrannt
 • verbrennst
 • verbrennen
 • verbranntest
 • verbrannten
 • verbrenne
burn (v) [funeral]
 • burned
 • burn
 • burn
 • burned
 • burned
verbrennen (v) [funeral]
 • verbrannt
 • verbrennst
 • verbrennen
 • verbranntest
 • verbrannten
 • verbrenne
burn (v) [general]
 • burned
 • burn
 • burn
 • burned
 • burned
verbrennen (v) [general]
 • verbrannt
 • verbrennst
 • verbrennen
 • verbranntest
 • verbrannten
 • verbrenne
burn (v) [sun]
 • burned
 • burn
 • burn
 • burned
 • burned
verbrennen (v) [sun]
 • verbrannt
 • verbrennst
 • verbrennen
 • verbranntest
 • verbrannten
 • verbrenne
burn (v) [blaze]
 • burned
 • burn
 • burn
 • burned
 • burned
anbrennen (v) [blaze]
 • angebrannt
 • brennen an
 • brennst an
 • branntest an
 • brannten an
 • brenne an
burn (v) [food]
 • burned
 • burn
 • burn
 • burned
 • burned
anbrennen (v) [food]
 • angebrannt
 • brennen an
 • brennst an
 • branntest an
 • brannten an
 • brenne an
burn
 • burned
 • burn
 • burn
 • burned
 • burned
abbrennen
 • abgebrannt
 • brennst ab
 • brennen ab
 • brannten ab
 • branntest ab
 • brenne ab
burn (v)
 • burned
 • burn
 • burn
 • burned
 • burned
brennen (v)
 • gebrannt
 • brennen
 • brennst
 • branntest
 • brannten
 • brenne
burn (v) [blaze]
 • burned
 • burn
 • burn
 • burned
 • burned
brennen (v) [blaze]
 • gebrannt
 • brennen
 • brennst
 • branntest
 • brannten
 • brenne
burn (v) [fire]
 • burned
 • burn
 • burn
 • burned
 • burned
brennen (v) [fire]
 • gebrannt
 • brennen
 • brennst
 • branntest
 • brannten
 • brenne
burn (v) [light bulb]
 • burned
 • burn
 • burn
 • burned
 • burned
brennen (v) [light bulb]
 • gebrannt
 • brennen
 • brennst
 • branntest
 • brannten
 • brenne
burn (v) [funeral]
 • burned
 • burn
 • burn
 • burned
 • burned
einäschern (v) [funeral]
 • eingeäschert
 • äscherst ein
 • äschern ein
 • äscherten ein
 • äschertest ein
 • äsch(e)re ein
burn (v) [funeral]
 • burned
 • burn
 • burn
 • burned
 • burned
kremieren (v) [funeral]
 • kremiert
 • kremierst
 • kremieren
 • kremierten
 • kremiertest
 • kremiere
burn (v) [blaze]
 • burned
 • burn
 • burn
 • burned
 • burned
lodern (v) [blaze]
 • gelodert
 • loderst
 • lodern
 • loderten
 • lodere
EN Synonyms for burn DE Translations
light [activity] nhóm
fire [activity] (informal vụ cháy
whip [scald] roi
bite [property] cắn
grill [hiss] nướng vĩ (v adj n)
branch [stream] nhánh
run [stream] chạy
smoke [burn slowly] khói
consume [burn slowly] tàn phá