Search term bestimmbar has 10 results
DE German EN English
bestimmbar (a) [zuschreibbar] ascribable (a) [zuschreibbar]
bestimmbar (a) [zuschreibbar] assignable (a) [zuschreibbar]
bestimmbar (a) [zuschreibbar] attributable (a) [zuschreibbar]
bestimmbar (a) [zuschreibbar] imputable (a) [zuschreibbar]
bestimmbar (a) [definierbar] definable (a) [definierbar]
DE German EN English
bestimmbar (a) [definierbar] determinable (a) [definierbar]
bestimmbar (a) [definierbar] describable (a) [definierbar]
bestimmbar (adj n) [able to be determined or limited] determinable (adj n) [able to be determined or limited]
bestimmbar decidable
bestimmbar identifiable

German English translations

DE Synonyms for bestimmbar EN Translations
definierbar [erkennbar] te omschrijven
feststellbar [erkennbar] waarneembaar
kalkulierbar [ermittelbar] calculeerbaar