Search term bemerken has 24 results
DE German EN English
bemerken (v) [erwähnen]
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerktest
 • bemerkten
 • bemerk(e)
remark (v) [erwähnen]
 • remarked
 • remark
 • remark
 • remarked
 • remarked
bemerken (v) [Sinneswahrnehmung]
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerktest
 • bemerkten
 • bemerk(e)
perceive (v) [Sinneswahrnehmung]
 • perceived
 • perceive
 • perceive
 • perceived
 • perceived
bemerken (v) [Gefühl] become aware of (v) [Gefühl]
bemerken (v) [beobachten]
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerktest
 • bemerkten
 • bemerk(e)
observe (v) [beobachten]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
bemerken (v) [Sinneswahrnehmung]
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerktest
 • bemerkten
 • bemerk(e)
observe (v) [Sinneswahrnehmung]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
bemerken (v) [Kritik]
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerktest
 • bemerkten
 • bemerk(e)
observe (v) [Kritik]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
bemerken (v) [erwähnen]
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerktest
 • bemerkten
 • bemerk(e)
mention (v) [erwähnen]
 • mentioned
 • mention
 • mention
 • mentioned
 • mentioned
bemerken (v) [Kritik]
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerktest
 • bemerkten
 • bemerk(e)
comment (v) [Kritik]
 • commented
 • comment
 • comment
 • commented
 • commented
bemerken (v) [beobachten]
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerktest
 • bemerkten
 • bemerk(e)
remark (v) [beobachten]
 • remarked
 • remark
 • remark
 • remarked
 • remarked
bemerken (v) [Kritik]
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerktest
 • bemerkten
 • bemerk(e)
remark (v) [Kritik]
 • remarked
 • remark
 • remark
 • remarked
 • remarked
bemerken (v) [erwähnen]
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerktest
 • bemerkten
 • bemerk(e)
note (v) [erwähnen]
 • noted
 • note
 • note
 • noted
 • noted
bemerken (v) [beobachten]
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerktest
 • bemerkten
 • bemerk(e)
note (v) [beobachten]
 • noted
 • note
 • note
 • noted
 • noted
bemerken (v) [Sinneswahrnehmung]
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerktest
 • bemerkten
 • bemerk(e)
discern (v) [Sinneswahrnehmung]
 • discerned
 • discern
 • discern
 • discerned
 • discerned
bemerken (v) [Sinneswahrnehmung]
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerktest
 • bemerkten
 • bemerk(e)
detect (v) [Sinneswahrnehmung]
 • detected
 • detect
 • detect
 • detected
 • detected
bemerken (v) [erwähnen] call attention to (v) [erwähnen]
bemerken (v) [Gefühl]
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerktest
 • bemerkten
 • bemerk(e)
sense (v) [Gefühl]
 • sensed
 • sense
 • sense
 • sensed
 • sensed
bemerken (v)
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerktest
 • bemerkten
 • bemerk(e)
realize (v)
 • realized
 • realize
 • realize
 • realized
 • realized
bemerken (v)
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerktest
 • bemerkten
 • bemerk(e)
recognize (v)
 • recognized
 • recognize
 • recognize
 • recognized
 • recognized
bemerken (v)
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerktest
 • bemerkten
 • bemerk(e)
notice (v)
 • noticed
 • notice
 • notice
 • noticed
 • noticed
bemerken (v) [Sinneswahrnehmung]
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerktest
 • bemerkten
 • bemerk(e)
notice (v) [Sinneswahrnehmung]
 • noticed
 • notice
 • notice
 • noticed
 • noticed
bemerken
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerktest
 • bemerkten
 • bemerk(e)
realize
 • realized
 • realize
 • realize
 • realized
 • realized
bemerken
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerktest
 • bemerkten
 • bemerk(e)
state
 • stated
 • state
 • state
 • stated
 • stated
bemerken be aware of
bemerken twig sth.

German English translations

DE Synonyms for bemerken EN Translations
erwähnen [in die Diskussion werfen] call attention to
anbringen [in die Diskussion werfen] install in
unterbringen [in die Diskussion werfen] to be placed
vortragen [in die Diskussion werfen] bring forward
vorbringen [in die Diskussion werfen] bring forward
aufwerfen [in die Diskussion werfen] raise
einwerfen [in die Diskussion werfen] throw in
aufs Tapet bringen [in die Diskussion werfen] put on the order of the day
zur Sprache bringen [in die Diskussion werfen] broach
machen [verfassen] render (formal)
schreiben [verfassen] spell
darstellen [verfassen] pose
erklären [verfassen] explain
reden [verfassen] have a conversation
erstellen [verfassen] generate
prägen [verfassen] influence strongly
behandeln [verfassen] behave towards
ausdrücken [verfassen] force out
bestätigen [verfassen] strobe
dichten [verfassen] make tight