Search term art has 34 results
EN English DE German
art Kunstfertigkeit
art (n) Kunst (n) {f}
art (n) [general] Kunst (n) {f} [general]
art Bildende Kunst {f}
art Zeichnen {n}
EN English DE German
art (n) Zeichnen (n) {n}
art Kunsterziehung
EN Synonyms for art DE Translations
address [ability] 地址 (dìzhǐ)
DE German EN English
Art (n) [Weise] {f} wise (n) [Weise] (arch.)
Art (n) [Weise] {f} mode (n) [Weise]
Art (n) [Weise] {f} fashion (n) [Weise] (formal)
Art (n) [Zoologie] {f} species (n) [Zoologie]
Art (n) [Waren] {f} style (n) [Waren]
Art (n) [Weise] {f} manner (n) [Weise]
Art (n) [Gebrauch] {f} manner (n) [Gebrauch]
Art (n) [Eigenschaft] {f} way (n) [Eigenschaft]
Art (n) [Gruppe] {f} type (n) [Gruppe]
Art (n) [Gebrauch] {f} way (n) [Gebrauch]
Art (n) [Weise] {f} way (n) [Weise]
Art (n) [Gruppe] {f} sort (n) [Gruppe]
Art (n) [Waren] {f} type (n) [Waren]
Art (n) [Kategorie] {f} type (n) [Kategorie]
Art (n) [Waren] {f} sort (n) [Waren]
Art (n) [Kategorie] {f} sort (n) [Kategorie]
Art (n) [Kategorie] {f} kind (n) [Kategorie]
Art (n) [Gruppe] {f} kind (n) [Gruppe]
Art {f} species
Art (n) [group of plants or animals having similar appearance] {f} species (n) [group of plants or animals having similar appearance]
Art {f} line
Art {f} cast
Art {f} nature
Art {f} breed
Art (n) [in grammar, type of the relationship] {f} grammatical mood (n) [in grammar, type of the relationship]
Art {f} Species
Art {f} ilk

German English translations