Search term adjacent has 9 results
EN English DE German
adjacent (a) (formal) benachbart (a)
adjacent (a) [adjoining] (formal) benachbart (a) [adjoining]
adjacent (a) (formal) angrenzend (a)
adjacent (a) [adjoining] (formal) angrenzend (a) [adjoining]
adjacent (a) (formal) anliegend (a)
adjacent (a) [adjoining] (formal) anliegend (a) [adjoining]
adjacent (formal) danebenliegend
adjacent (formal) Ankathete
adjacent (formal) benachbart, angrenzend; Nachbar-; anliegend