Search term abschätzen has 11 results
DE German EN English
abschätzen (v) [Ausgaben]
 • abgeschätzt
 • schätzt ab
 • schätzen ab
 • schätztest ab
 • schätzten ab
 • schätz(e) ab
estimate (v) [Ausgaben]
 • estimated
 • estimate
 • estimate
 • estimated
 • estimated
abschätzen (v) [Wert]
 • abgeschätzt
 • schätzt ab
 • schätzen ab
 • schätztest ab
 • schätzten ab
 • schätz(e) ab
estimate (v) [Wert]
 • estimated
 • estimate
 • estimate
 • estimated
 • estimated
abschätzen (v) [Ausgaben]
 • abgeschätzt
 • schätzt ab
 • schätzen ab
 • schätztest ab
 • schätzten ab
 • schätz(e) ab
cost (v) [Ausgaben]
 • cost
 • cost
 • cost
 • cost
 • cost
abschätzen (v) [Wert]
 • abgeschätzt
 • schätzt ab
 • schätzen ab
 • schätztest ab
 • schätzten ab
 • schätz(e) ab
appraise (v) [Wert]
 • appraised
 • appraise
 • appraise
 • appraised
 • appraised
abschätzen (v) [Wert]
 • abgeschätzt
 • schätzt ab
 • schätzen ab
 • schätztest ab
 • schätzten ab
 • schätz(e) ab
evaluate (v) [Wert]
 • evaluated
 • evaluate
 • evaluate
 • evaluated
 • evaluated
abschätzen (v) [Wert]
 • abgeschätzt
 • schätzt ab
 • schätzen ab
 • schätztest ab
 • schätzten ab
 • schätz(e) ab
value (v) [Wert]
 • valued
 • value
 • value
 • valued
 • valued
abschätzen (v)
 • abgeschätzt
 • schätzt ab
 • schätzen ab
 • schätztest ab
 • schätzten ab
 • schätz(e) ab
assess (v)
 • assessed
 • assess
 • assess
 • assessed
 • assessed
abschätzen (v) [Steuern]
 • abgeschätzt
 • schätzt ab
 • schätzen ab
 • schätztest ab
 • schätzten ab
 • schätz(e) ab
assess (v) [Steuern]
 • assessed
 • assess
 • assess
 • assessed
 • assessed
abschätzen (n) [allgemein] to take a butcher's at s.th. (n) [allgemein]
abschätzen
 • abgeschätzt
 • schätzt ab
 • schätzen ab
 • schätztest ab
 • schätzten ab
 • schätz(e) ab
rate
 • rated
 • rate
 • rate
 • rated
 • rated
abschätzen gauge sth.

German English translations