Search term äußere has 5 results
DE German EN English
äußere (a) [Richtung] outmost (a) [Richtung]
äußere (a) [Richtung] external (a) [Richtung]
äußere (a) [Richtung] exterior (a) [Richtung]
äußere outer
äußere extraneous

German English translations

DE Synonyms for äußere EN Translations
fremd [extern] estranho {m}
ausländisch [extern] forasteiro {m}
auswärtig [extern] estrangeiro {m}
fremdländisch [extern] estrangeiro {m}
extern [äußere] externo