Pyroelektrizität has 5 translations in 5 languages

translations of Pyroelektrizität

DE FR French 1 translation
DE NL Dutch 1 translation
DE SV Swedish 1 translation
DE RU Russian 1 translation