Kramer gegen Kramer has 8 translations in 8 languages

translations of Kramer gegen Kramer

DE FR French 1 translation
DE IT Italian 1 translation
DE SV Swedish 1 translation
DE BG Bulgarian 1 translation
DE HU Hungarian 1 translation
DE RU Russian 1 translation
DE FI fi 1 translation