German German

Betriebsvorschrift (Gesellschaft)

French French

règlement intérieur (Gesellschaft)

Italian Italian

regolamento interno (Gesellschaft)

Spanish Spanish

estatuto (Gesellschaft) reglamento (Gesellschaft)

Dutch Dutch

bedrijfsvoorschrift (Gesellschaft)

Portuguese Portuguese

estatuto (Gesellschaft) regulamento interno (Gesellschaft)

Swedish Swedish

stadga (Gesellschaft)

translation - betriebsvorschrift translate | German dictionary