German German

am offenen Herzen (Medizin)

English English

open-heart (Medizin)

French French

à cœur ouvert (Medizin)

Italian Italian

a cuore aperto (Medizin) sincero (Medizin)

Spanish Spanish

a corazón abierto (Medizin)

Dutch Dutch

open-hart- (Medizin)

Portuguese Portuguese

Swedish Swedish

med öppet hjärta (Medizin)

translation - am offenen herzen translate | German dictionary