Swedish Swedish

gödsling (agrikultur)

English English

fecundation (agrikultur) fertilization (agrikultur)

German German

Düngung (agrikultur) Urbarmachung (agrikultur)

French French

Italian Italian

Spanish Spanish

Dutch Dutch

Portuguese Portuguese


translation - gödsling translate | Swedish dictionary