Portuguese Portuguese

submeter-se novamente (exame)

English English

take again (exame)

German German

French French

repasser (exame)

Italian Italian

ridare (exame) ripetere (exame)

Spanish Spanish

volver a pasar (exame)

Dutch Dutch

overdoen (exame)

Swedish Swedish

ta om (exame)

translation - submeter-se novamente translate | Portuguese dictionary